ЗА ВЛАСТОЛЮБИЕТО И КАК ДА СЕ ИЗБАВЯМЕ ОТ НЕГО 

 

 

“В речта ми често се промъква настоятелен тон, не търпя възражения и нерядко оскърбявам близките си с резкостта си”.

Можехте да кажете направо: “Искам да бъда царица в моя кръг, тъй че всичко да се движи по даден от мен знак”. Това е властолюбие, една от първородните дъщери на гордостта, съдружница на раздразнението и яростта. Ето в каква група ви поставят тези проявяващи се от време на време у вас движения и действия. Сама виждате, че трябва да се постараете да пресечете зараждането им, за да не би от малки, каквито са сега, да възмъжеят и да направят от вас неприятна личност, нетърпима за хората и противна на Бога. Заемете се с това по-сериозно, отколкото с всичко друго. Защото тези движения показват, че там, в дълбините на сърцето ви, има нещо много лошо и пагубно.

Какво точно трябва да правите, за да успеете? – Тъй като вече забелязвате тези движения и осъзнавате, че са лоши, то първото, което е нужно, вече е налице. Второто е – да действате не по тяхно внушение, а противно на тях. Това ще бъде все едно клин клин избива. Вместо властолюбивия и заповеднически тон придобийте навика винаги да молите и да предлагате, като питате: “Удобно ли е?”, като предварително сте подготвена, ако молбата или предложението ви не бъдат приети, или да ги усилите, или смирено да отстъпите. А най-доброто е да вършите повече неща сама и да не възлагате тежестта на работата върху другите. Спасителят, като ни заповяда да предпочитаме да бъдем слуги на всички, отколкото най-големи, посочи най-действеното средство за потискане на властолюбието. Който е решил да бъде слуга на всички, не ще си позволи да употреби рязка дума и да се оскърби, когато му възразят. Действането в разрез с възникващите движения от този род ще ги отслаби, ще ги направи редки и съвсем ще ги унищожи. Но наред с това трябва, трето, да действате с дух на покайно смирение, с молитвено обръщане към Господа. Това придава на действията излъчваща любов мекота и привлекателност на непретенциозния нрав. Вследствие на това всички ще имат готовност да ви слушат и доброволно да ви се покоряват във всичко, като изпреварват желанията ви и ги изпълняват без заповед.

Ето по този начин се потрудете да достигнете до чина на царица в своя кръг. Тогава ще властвате над всички без властолюбие, няма да търпите възражения, защото няма да срещате такива; няма да оскърбите никого и с резкостта на думите си, защото няма да имате поводи за това. Всичко ще става по вашата воля, а вие няма и да го забелязвате. Разбира се, това е труд за цял живот, но, както виждате, има за какво да се потрудите! – Господ да благослови!

 

Творения на Светителя Теофан Затворник
Том 10, писмо 17

 

Господ предостави устройването на Царството Си, тоест на Църквата, на апостолите, за да поучават (всички народи), да кръщават, да учат вярващите да спазват всичко, Господ е заповядал - (вж. Мат. 28:19-20), апостолите го предоставиха на епископите, епископите предоставят част от апостолското си дело на свещениците. Делото на всички тях е да съградят Божия дом чрез учение, тайнства, свещенодействия, ръководство, или, което е същото, да пасат Църквата. Оттук следва, че в Църквата винаги има пастири или че без пастири няма и Църква, понеже чрез тях Царството Божие се предава от век на век. Призваните от тях, обърналите внимание на гласа им, съставляват паството, хранено на пасищата на Божественото слово, светите Тайнства и свещенодействия. Така че в състава на Църквата има паство, има и пастири. Всеки християнин трябва да има близко отношение със своя пастир, и обратно, пастирът - с всеки пасом. А оттук произтичат взаимните им задължения.


)


Делото на пастира е апостолско, значи и духът на пастира трябва да бъде апостолски. Това е: ревност за спасението на душите; ревност жива, не само осъзнавана като задължение, но и поривиста; дейна - не само усещана вътре, но и употребяваща достъпните средства, не само на думи, но и на дело; разумна - съзнателно, а не в мрак вървяща към набелязаната цел, или разумно виждаща съотношението между средствата и целите; търпелива или чакаща търпеливо, както земеделец чака плод, и неуморяваща се от трудове, докато чака, или търпяща неудобства и пречки; но най-важното - благочестива, влагаща цялото си старание не за себе си, а за слава Божия и за спасението на душите. Излизайки с такъв дух, той трябва да показва лицето си украсено с всички добродетели, като представител на духовното Христово Царство и като образец за паството, и най-вече с тези добродетели, които винаги трябва да съпровождат истинската ревност и почти непрестанно биват упражнявани в трудовете му. Те са: отеческа грижа, внимателна и изпълнена с болка, сериозност, чистота, трезвост, предпазливост, благодушие, мъжество, състрадание, снизходителност, безкористност. При самото действане по пастирски той трябва да бъде за паството проводник на всички съкровища на Църквата, да бъде това, което е Църквата; защото Царството е завещано на пастирите. Следователно работата им е да поучават - да настояват на време и не на време (ср. 2 Тим. 4:2), и не само да поучават, и да ръководят в живота според учението; а за целта е нужно строго да пазят, да надзирават всички пътища на всеки пасом и да им въздействат по съответен начин; да ги освещават с Тайнства и да ги приучват към служене Богу с дух и истина посредством свещенодействия, и да ги ограждат с молитва - и своя, и църковна, от всички нападения. А за да извършва успешно и с полза всички тези дела, той трябва да знае и все по-добре и по-добре да опознава тайните на вярата и на християнския живот и да се учи да въвежда душите в тях, и това - през целия живот и с цялата си неуморимост; да узнава всеобхватно качествата и на цялото паство въобще, и на всеки пасом поотделно, и да се приучва да нагажда начина си на действие спрямо паството и пасома с цел тяхното съзиждане; а най-вече с всички средства да се привърже към паството, така че да гледат на личността му с уважение и любов. Този сърдечен съюз е условие за всеки успех и навсякъде, а още повече в духовните дела.


)


В съответствие с този дух и с тази грижа на пастирите, и пасомите не бива да бъдат неподвижни в делото на спасението, а предавайки себе си на формиране от страна на пастирите и сами трябва с всички средства да се стремят към това дело, да им съдействат в него и да облекчават трудовете им. Оттук следва, че трябва да приемат пастирите, ревнуващи за спасението им, като Божии пратеници, като Самия Бог, приближаващ се чрез тях; да изберат пастирите, проявяващи пастирски и общохристиянски добродетели, за образец на живота си и да се стараят да им подражават. Щом раздаването на съкровищата на Църквата е поверено на пастирите, нека пасомите се обръщат с всичките си духовни нужди пряко към тях, а не към някое друго място, и именно, нека всеки бърза към своя единствен пастир, и при това, когато той поучава, да внимава, когато ръководи, да му се покорява, както и да проси освещаване с тайнства и ограждане с църковната му молитва. Необходимо е пастирът да познава пасомите - нека се разкриват пред него искрено, без опасения и подозрение. Необходимо е пастирът да има тежест - нека се погрижат да не отнемат от душата си уважението към него, снизхождайки и заличавайки от мисълта си всичките му несъвършенства и недостатъци и с всички сили да се стараят да защитават със слово и дело честта му от клевета, хула и осъждане. А пък за това, че пастирът прекарва почти цялото си време в изнамиране на начини да им духовно, те трябва от своя страна да му служат материално.


)


Покрай пастира винаги има второстепенни, помощни лица, съставляващи клир. Те са сякаш по средата между пастира и пасомите, и затова трябва да имаме съответно отношение и задължения и към тях. Техен дълг е да се подчиняват на пастира и във всичко да се подчиняват и не само да не противодействат и да не пречат на разпорежданията и дейността му, но и всякак да му съдействат с точно изпълняване на поръченията, а понякога и с предпазване и дори със скромен съвет; старателно и благоговейно да изпълняват задълженията си и по време на служба да показват на всички, че вършат Божие дело, най-високото и заемащо първо място сред другите дела; да живеят в мир и съгласие помежду си, съединявайки се в една цел, а за целта бързо, с всякакви жертви от своя страна, да възстановяват своя съюз и да се помиряват при разногласия; да показват във всичко образец на благонравие и благочестие, да бъдат общодостъпни за народа и готови за задоволяване на всяка тяхна нужда със съпричастие, да бъдат общителни с всички и да приближават всички до себе си, за да въздействат на всички.


)Монашестващите са отделен чин в Църквата. През първите времена те не се отделяха от народа, макар да водеха отделен живот сред него. Но после се отделиха и създадоха свой свещен съюз по благочестие, съюз, под ръководството на най-съвършения измежду подвизаващите се за спасение в братско уединение. Главното им значение е в умален вид да представят лицето на Христовата Църква в най-съвършеното є състояние. Съвършенството в християнския живот е главното дело на всеки от монашестващите. Но тъй като всички те са влезли в особени отношения помежду си и със своя ръководител, оттук произтичат и различни техни задължения. В този смисъл:

а) Главното дело на монасите е непрестанната молитва за Църквата, отечеството, живите и починалите. Те са жертва Богу от обществото, което, предавайки ги на Бога, си прави от тях ограда. В съответствие с това в манастирите трябва да процъфтява предимно благообразното, чинно, най-пълно и най-продължително свещенослужение. Тук Църквата показва цялата красота на си.

б) Имайки за главна цел съвършенство в християнския живот, те дават обети. Трябва да изпълняват обетите си още по-строго поради това, че се стремят към Богоугаждане, към чиито дела спада и изпълняването на обетите. Според същината на тези обети, всеки трябва да чувства в себе си, че не притежава нищо свое, трябва да се има за беден, да не придобива нищо, и всичко, има, да го отнася към всички; трябва да бърза да възлезе до безстрастие, ревнувайки за ангелско житие; за целта да изнурява тялото си с пост, бдение, труд и да се държи така, че не само тялото да не чувства страстни движения, но и душата да бъде свободна от помисли - и от страстни, и от суетни; не бива да има собствена воля, а изцяло трябва да предаде и душата, и тялото си под разпореждането на игумена и без да обръща внимание на никакви привидни нелогичности, да прави само това, което той заповяда; а главното е, че действайки телесно, той трябва да действа и духовно, тъй като целта на телесното е в духа.

в) Съставяйки от себе си, под ръководството на едного, братски съюз и сякаш едно тяло, те са сякаш частна Църква и поради това са натоварени с изложените по-горе църковни задължения. Тук игуменът е пастир, а братята - пасоми. Делото на игумена е непрестанна грижа за спасението и най-съвършено житие на братята; съхраняване ненарушимостта на древноположения чин - както на общия монашески, така и на частния, в своя манастир, а също и на обичаите, приети от отците. Пак негова работа е да се грижи за доброто състояние и благолепието на храма и на целия манастир, за издръжката на монашеското братство. Делото на братята е да се покоряват във всичко на своя игумен и отец; точно и старателно да изпълняват служението и послушанието си, понеже чрез това се строи и на него се крепи цялото; а помежду си винаги да пребъдват в братски съюз, мир, любов, смирено взаимно предпочитание, в духовно общение, във взаимно съдействие, вразумяване и укрепване; да не съблазняват и да не се съблазняват, да не обиждат и да не се обиждат.

Тъй като монашестващите, сами излезли телесно от света, не го изоставят духом, отправяйки непрестанни молитви за благосъстоянието на обществата, то и светът не бива да ги забравя и не само да не пречи на създаването на манастири, но и всякак да желае и да съдейства за това, отначало с предоставяне на лица и места, а после и с осигуряване на най-нужното; а и винаги да проявява почит и благочестиво внимание към манастирите, да благодари на Бога за тях и да се моли за външната и вътрешната безопасност на подвизаващите се, тъй като трудът им е голям, а съблазните за тях - силни и бързи.